UZ SKOLU AR PILNU SOMU!

   2018.gada 5.jūlijā biedrība ARIMONDI, sadarbībā ar Zilupes un Dagdas sociālajiem dienestiem, ir uzsākusi projekta, kura galvenais mērķis ir skolā nepieciešamo rīku un lietu dāvinājums abu novadu daudzbērnu ģimeņu, kurām nav trūcīgo vai maznodrošināto personu statuss, skolēniem, uzsākot 2018./2019.mācību gadu, realizāciju.
Dāvinājums sastāv no mācību procesā nepieciešamām lietām, ar kurām nenodrošina skolas, piem., pildspalvas, krāsas (akvareļu un guašas), lineāli, zīmēšanas papīru bloki, klades, flomasteri, zīmuļi utt. Veicot aprēķinus tika konstatēts, ka vidējās izmaksas vienam skolēnam, lai nodrošinātu viņu ar mācību procesam nepieciešamajām lietām (šajā sarakstā netiek ietverti sporta apavi un sporta tērpi), uzsākot jauno mācību gadu, ir vidēji 55 Eur. Attiecīgi, uzsākot mācības jaunākajās klasēs šis izmaksas ir augstākas (vidēji 68 Eur) un vecākajās klasēs zemākas (vidēji 40 Eur).

Projekta realizēšanai tiek piesaistīti sponsori, kuru saraksts tiks ievietots biedrības ARIMONDI mājas lapā un viņu atbalsts tiks atspoguļots arī masu mēdijos.

Biedrība ARIMONDI garantē saņēmēju datu neizpaušanu, atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/679 "Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti"


Projekta “Uz skolu ar pilnu somu!” kopsavilkums:

Projekta mērķis:   Materiāli atbalstīt Latvijas plānošanas reģiona novados – Dagdas un Zilupes dzīvojošās daudzbērnu ģimenes un to skolas vecuma bērnus, 2018./2019.mācību gada sākumā dāvinot tiem skolas piederumu komplektu.
Projekta mērķa grupa:   Dagdas un Zilupas novados dzīvojošo daudzbērnu ģimeņu skolas vecumposma bērni, par kuriem ģimene nesaņem valsts un/vai pašvaldības finansiālu atbalstu (izņemot ikmēneša ģimenes valsts pabalstu). 
Projekta rezultāti:   163 – skolēnu no daudzbērnu  ģimenēm skaits, kas saņēmuši skolas piederumu komplektu.  
Galvenās projekta aktivitātes: 1.  Daudzbērnu ģimeņu un skolēnu kopējā skaita apzināšana (sadarbībā ar sociālajiem dienestiem); 2.  Skolas uzsākšanai nepieciešamo skolas piederumu, to iegādes budžeta apzināšana (sadarbībā ar novadu skolām) 3.  Finansiālo atbalstītāju (sponsoru) piesaistīšana, t.sk. īstenojot sabiedrības informēšanas pasākumus; 4.  Skolas piederumu iegāde, komplektēšana un nodošana mērķauditorijai.
Projekta īstenošanas periods: 05.07.2018. – 27.08.2018.
Projekta budžets: 9995,2 EUR
Projekta īstenotājs    Projekta realizētājs: ARIMONDI, biedrība Projekta vadītājs: Dita Danosa, biedrības ARIMONDI valdes locekle 
Projekta partneri: Dagdas un Zilupes novadu sociālie dienesti Zilupes, Dagdas, Ezernieku vidusskolas, Pasienes, Andrupenes, Andzeļu un Šķaunes pamatskolas.
Projekta īstenošanas pamatojums:   Atbilstoši veiktajiem pētījumiem, ģimenes Latvijā ar lielāku bērnu skaitu ir pakļautas augstākam nabadzības riskam. Starp 4 būtiskākajām daudzbērnu ģimeņu problēmjomām  tiek minēta finansiālā un materiālā rakstura problēmjomas. Kā viens no ģimenēm nepieciešamajiem atbalstiem tiek minēta to  nodrošināšana ar materiālām lietām. * 2017.gada jūnija politekonomiskā pārskatā konstatēts, ka ilgtermiņa demogrāfiskās tendences sašķeļ Latviju divās kontrastējošās daļās. Viena no tām – sarūkošā daļa, kuras iedzīvotāji dzīvo mazpilsētās un lauku novados, kas atrodas tālu no Rīgas, kur ir lielāks bezdarbs, zemākas algas un strauji novecojoša sabiedrība. Šādu tendenču rezultātā tuvāko gadu laikā vidusskolas vecuma jauniešu skaits Rīgā pieaugs par 62%, kamēr citviet, it īpaši Latgalē (-23%), būs novērojams vidusskolas vecuma jauniešu skaita kritums. Mazie lauku novadi cietīs vissmagāk. ** 2018.gads Latvijā ir pasludināts par Goda ģimenes gadu, godinot daudzbērnu ģimenes, vairojot sabiedrības izpratni par ģimeni un  stiprinot ģimenes vērtību sabiedrībā. Projekts sniegs iespēju Goda ģimenes gada ietvaros  materiāli atbalstīt 163 skolas vecuma bērnus no daudzbērnu ģimenēm to izglītības ieguves procesā .   

*“Izpētes ziņojums. Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā”, Sabiedrības integrācijas fonds, HannuPro

** “Latvijas demogrāfiskais portrets šodien un rīt” Politikas Pārskats 3/2017

© 2018 - 2019 ARIMONDI, visas tiesības paturētas.


 .